Soạn bài: Cụm danh từ (siêu ngắn) – Ngữ văn lớp 6

1.

2. So sánh

– Túp lều → một túp lều ⇒ sự vật → số lượng sự vật.

– Một túp lều → một túp lều nát ⇒ số lượng sự vật → trạng thái số lượng sự vật

– Một túp lều nát → một túp lều nát trên biển ⇒ trạng thái số lượng sự vật → vị trí số lượng trạng thái sự vật.

Nhận xét

     + Từ danh từ → cụm danh từ.

     + Từ cấu tạo đơn giản → cấu tạo phức tạp.

     + Từ cách hiểu chung → hiểu cụ thể, rõ ràng, chính xác, tường tận sự vật.

3. Cụm danh từ: Hai con trâu đực già

– Đặt câu: Hai con trâu đực già đang ăn cỏ bên kia đồi.

1. Cụm danh từ: Làng ấy, ba thúng gạo nếp, ba con trâu đực, ba con trâu ấy, chín con, năm sau, cả làng.

2-3.

Bài 1-2 (trang 118 Ngữ Văn 6 Tập 1):

Bài 3 (trang 118 Ngữ Văn 6 Tập 1):

Phụ ngữ tìm được.

– Chàng vứt luôn thanh sắt ấy xuống nước,

– Thận không ngờ thanh sắt vừa rồi lại chui vào lưới của mình.

– Lần thứ ba, vẫn thanh sắt cũ mắc vào lưới.

Leave a Reply

DMCA.com Protection Status Call Now Button